Polityka prywatności użytkowników strony www 

Polityka prywatności dla użytkowników www.letshire.pl

Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka prywatności dla użytkowników www.letshire.pl/” (dalej zwany „Polityka”) stanowi zbiór zasad, wymogów i regulacji ochrony danych osobowych w ramach prowadzonej działalności przez Let’s hire. 

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest p. Kaja Stefaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Let’s hire Kaja Stefaniak, z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 32G/18, 30-716 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793208051, REGON: 387481293 (dalej; „Administrator”).

Z administratorem możliwy jest Państwa kontakt za pośrednictwem:

 1. wiadomości e-mail pod adresem: kaja@letshire.pl;
 2. telefonu: 48 533-356-215;
 3. korespondencyjnie pod adresem: ul. Przewóz 32G/18, 30-716 Kraków.

II. Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z poszanowaniem i w oparciu o następujące zasady:

 1. zasadę legalizmu, tj. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z obowiązującym prawem;
 2. zasadę rzetelności, tj. w zupełności rzetelnie i uczciwie;
 3. zasadę adekwatności, tj. w zakresie niezbędnym i koniecznym, zgodnie z prawem;
 4. zasadę prawidłowości, tj. mając na uwadze zachowanie prawidłowości danych;
 5. zasadę transparentności, tj. w sposób przejrzysty dla osób, których dane są przetwarzane;
 6. zasadę minimalizmu, tj. w zakresie jedynie niezbędnym i jedynie określonych wskazanych celach;
 7. zasadę ochrony i bezpieczeństwa, tj. w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych i procesu ich przetwarzania;
 8. przez czas niezbędny dla prawidłowości działania i przetwarzania danych osobowych;

III. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

Dokument ten przedstawia zasady na jakich przetwarzane są dane osobowe osób, które odwiedzają stronę internetową https://letshire.pl/. Zatem dotyczy to przetwarzania danych bezpośrednio związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej, będących tzw. danymi eksploatacyjnymi, które w przeważającej części pozostają anonimowe oraz dane osobowe, które wynikają z pozostawionego kontaktu przez Państwa korzystając z formularza kontaktowego https://letshire.pl/kontakt/ lub dane pozostawione w związku ze skorzystaniem z możliwości pobierania darmowych e-booków lub innych produktów proponowanych przez Let’s hire na stronie internetowej https://letshire.pl/.

Dane przetwarzane to:

 1. dane osobowe:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. numer telefonu;
  4. pozostałe dane znajdujące się w wiadomości kontaktowej;
 2. w zakresie danych eksploatacyjnych:
 1. adres IP;
 2. miejsce logowania;
 3. dane serwerowe typu czas i data;
 4. dane urządzenia i oprogramowania, w którym otwierana jest nasza strona;
 5. dane domeny;
 6. informacje o szczegółach przeglądania naszej strony;
 7. ewentualne inne dane zapisywane w plikach cookies.

Wskazane dane przetwarzane są przez Administratora i mogą być ujawnione usługodawcom, którzy biorą udział w tym przetwarzaniu mając na uwadze specyfikę tych usług, m.in. obsługa informatyczna, obsługa serwera, obsługa systemu mailingowego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego przetwarzania i zabezpieczenia Państwa danych osobowych. 

Dane osobowe z pkt 1 powyżej to dane uzyskane bezpośrednio od Państwa w związku z podjętą próbą kontaktu, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

Pozostałe dane wskazane w pkt 2 pozyskiwane są automatycznie i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane będziemy przetwarzać w następujących celach:

 1. w celach udostępnienia Państwu darmowych produktów, jak np. e-booków, które znajdują się na stronie internetowej Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 3. w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w celach archiwizacji korespondencji na potrzeby ewentualnego zabezpieczenia i obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Wskazane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które zostały wskazane powyżej. 

W przypadku przekazania Let’s hire danych osobowych w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych to dane te Let’s hire będzie  przetwarzać do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora oraz upłynie termin niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora związanych z ewentualnymi roszczeniami.

VI. Przysługujące prawa użytkownikom serwisu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych – wynikające  z art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych – wynikające z art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych – na zasadach i w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania – wynikające  z art. 18 RODO;
 5. prawo do przeniesienia danych – wynikające  z art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu – wynikające  z art. 21 RODO;
 7. prawo do złożenia skargo do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). – więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz  złożenia skargi do organu nadzorczego mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

VII. Pliki Cookies

Dane dotyczące plików cookies zostały w sposób uproszczony przedstawione w polityce cookies znajdującej się na stronie https://letshire.pl/polityka-prywatnosci-i-ciasteczka/.

VIII. Dalsze informacje o przetwarzaniu

Podanie danych osobowych podczas kontaktu z nami w sposób wybrany przez Państwa, bezpośrednio czy przez nasz formularz kontaktowy jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania od Let’s hire odpowiedzi. 

Natomiast w zakresie danych eksploatacyjnych, często powiązanych z plikami cookies, nie ma obowiązku udostępniania Let’s hire takich danych. Pliki cookies mogą być niezaakceptowane lub usunięte, poprzez odpowiednie działania i zmiany w ustawieniach plików cookies w Państwa przeglądarce internetowej. 

Co istotne jednak, zmiany w zakresie korzystania z plików cookies mogą bezpośrednio wpłynąć negatywnie na sposób korzystania z naszej strony internetowej.