REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE „LET’S TRAIN: Technologie Back-endowe dla Rekruterów IT”

REGULAMIN SZKOLENIA ONLINE

„LET’S TRAIN: Technologie Back-endowe dla Rekruterów IT”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem szkolenia o nazwie „LET’S TRAIN: Technologie Back-endowe dla Rekruterów IT” jest LET’S Hire Kaja Stefaniak, z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 32G/18, 30-716 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793208051, REGON: 387481293, zwaną w dalej „LET’S Hire.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i podstawowe kwestie dotyczące organizowanego szkolenia, opisane poniżej, w tym zasady odpłatności, zawarcia umowy na świadczenie usług, kwestie rezygnacji i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 3. Szkolenie „LET’S TRAIN: Technologie Back-endowe dla Rekruterów IT” odbędzie się 19 i 20 kwietnia 2023 o godzinie 16:00.
 4. Szkolenie odbywa się w formie zdalnej on-line, 
 5. Szkolenie jest płatne, a zasady płatności opisane zostały w §3 Regulaminu poniżej.
 6. Szkolenie będzie zorganizowane na zasadach określonych w Regulaminie, według programu udostępnionego Uczestnikom na stronie https://letshire.pl/szkolenia/szkolenie-backend/ oraz w informacjach udzielanych Uczestnikom po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany oferty w zakresie szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora, o czym poinformuje Uczestników, zgodnie z postanowieniami poniżej.
 8. Podczas dokonywania zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem maila szkolenia@letshire.pl Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 2

Zgłoszenie do uczestniczenia w szkoleniu

 1. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez LET’S Hire jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, na zasadach określonych w Regulaminie poniżej i uregulowanie płatności za szkolenie na rzecz LET’S Hire, na zasadach określonych poniżej.
 2. Uczestnik może zgłosić swój udział w szkoleniu poprzez wysłanie maila pod adres: szkolenia@letshire.pl 
 3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu upływa najpóźniej do momentu rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem wysłania wiadomości pod wskazany u góry adres mailowy i uregulowania płatności za szkolenie.
 4. Za termin otrzymania przez LET’S Hire skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu uznaje się datę wpłynięcia zgłoszenia mailowego i wpływu środków pieniężnych z tytułu opłaty za szkolenie lub przesłanie potwierdzenia uregulowania płatności przez Uczestnika na rzecz LET’S Hire.
 5. Po wykonaniu zgłoszenia w sposób opisany powyżej, Uczestnik otrzyma potwierdzenie dokonanego zgłoszenia najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od chwili rejestracji i opłacenia udziału w szkoleniu, które zostanie wysłane na adres e-mail Uczestnika wskazany w mailu zgłoszeniowym. Wraz z potwierdzeniem Uczestnik otrzyma dane niezbędne do zalogowania się celem uczestniczenia w szkoleniu.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestniczenia w szkoleniu najpóźniej na 5 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, o którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu powyżej, tj. przed dniem 19 kwietnia 2023 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, LET’S Hire dokona zwrotu całej uregulowanej przez Uczestnika płatności na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wpływu rezygnacji do LET’S Hire. W innych przypadkach zastosowanie będzie miał art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu przez Uczestnika w terminie krótszym niż 5 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia szkolenia, o którym mowa w §1 ust. 3 Regulaminu powyżej, tj. przed dniem 19 kwietnia 2023 r., LET’S Hire dokona zwrotu uregulowanej płatności przez Uczestnika w wysokości 75% opłaty, w związku z poniesionymi kosztami organizatorskimi. Zwrot dokonany będzie na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w terminie 14 dni od daty wpływu rezygnacji do LET’S Hire.
 8. Niezgłoszona do LET’S Hire nieobecność Uczestnika na szkoleniu nie uprawnia Uczestnika do żądania zwrotu opłaty za szkolenie, a LET’S Hire nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej opłaty za szkolenie.

§ 3

Płatność za szkolenie

 1. Uczestniczenie w szkoleniu  „LET’S TRAIN: Technologie Back-endowe dla Rekruterów IT” organizowanym przez LET’S Hire jest odpłatne.
 2. Jednorazowa opłata za zgłoszenie i uczestniczenie w szkoleniu jednej osoby wynosi 589 zł brutto i jej dokonanie jest konieczne dla skutecznego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Z uwzględnieniem ust. 2 powyżej, w przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniu i opłacenia właściwego dokumentu księgowego przez zgłaszającego w terminie do dnia 31 marca 2023 r.,rejestrujący się Uczestnik zapłaci niższą opłatę za Szkolenie, tj. 399 zł brutto. 
 4. Wskazana w ust. 2 oraz ust. 3 powyżej opłata za szkolenie obejmuje prawo udziału w szkoleniu oraz ewentualne wszelkie materiały udostępnione Uczestnikowi przez LET’S Hire w związku ze szkoleniem.
 5. LET’S Hire po otrzymaniu zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu wystawi dla Uczestnika odpowiedni dokument księgowy, na podstawie którego Uczestnik dokona opłaty za Szkolenie na wskazany rachunek bankowy i dane wskazane w tym dokumencie. 
 6. W przypadku wystawienia faktury VAT za uczestnictwo w szkoleniu, Uczestnik lub podmiot zgłaszający wskaże numer NIP w informacji e-mail kierowanej na adres: szkolenia@letshire.pl.
 7. LET’S Hire będzie upoważnione do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej.
 8. Każdy Uczestnik biorący udział w szkoleniu, po zakończeniu szkolenia, otrzyma w drodze wiadomości e-mail jednorazowy kod promocyjny obejmujący 10% zniżki na kolejne szkolenia organizowane przez LET’S Hire przy czym kod ważny będzie do dnia 20 kwietnia 2024 r.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Szkolenie odbywać się będzie za pośrednictwem platformy Google Meets, przy czym dostęp do szkolenia będzie możliwy po rejestracji Uczestnika za pośrednictwem maila zgłoszeniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu powyżej i uregulowaniu płatności za szkolenie.
 2. Szczegółowe parametry techniczne niezbędne do prawidłowego uczestniczenia są udostępnione przez Google na stronie: https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=pl, wobec czego niniejszym Uczestnik ma możliwość zapoznania się z wymaganiami technicznymi. Let’s hre umieściło także odpowiednią informację o formie Szkolenia i miejscu odbywania także w odpowiednich ogłoszeniach o Szkoleniu.
 3. LET’S Hire nie odpowiada za nieprawidłowości w dostępie i przebiegu technicznym szkolenia Uczestnika, w przypadku braku dostosowania Uczestnika sprzętu i oprogramowania do wymogów udostępnionych do zapoznania się przy informacjach znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym.
 4. LET’S Hire jednocześnie informuje, że Uczestnik ma możliwość przeprowadzenia testu oprogramowania i sprzętu, zgodnie z wytycznymi i informacjami znajdującymi się w formularzu zgłoszeniowym. 

§ 5

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie przebiegu szkolenia, dostępu Uczestnika do szkolenia i przekazanych w tym zakresie materiałów, Uczestnik może zgłaszać reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres LET’S Hire, tj. szkolenia@letshire.pl, w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 2. W przypadku zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika, Uczestnik powinien:
  1. w tytule wiadomości wskazać dopisek „reklamacja”;
  2. w treści wiadomości wskazać imię i nazwisko, ewentualnie dane podmiotu zgłaszającego Uczestnika oraz opis powodu reklamacji wraz ze wskazaniem żądania. 
 3. LET’S Hire zapozna się ze złożoną reklamacją i zajmie stanowisko w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź będzie skierowana do Uczestnika lub podmiotu zgłaszającego w drodze wiadomości e-mail na adres, z którego LET’S Hire otrzymało przedmiotową reklamację lub na adres wskazany w reklamacji. 

§ 6

Zmiany dot. szkolenia

 1. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od LET’S Hire w tym przyczyn losowych, choroby prelegenta, choroby, klęsk żywiołowych, siły wyższej, szkolenie nie będzie mogło się odbyć w ustalonym terminie, LET’S Hire zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na dzień przed planowanym terminem szkolenia.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 powyżej, LET’S Hire poinformuje Uczestnika niezwłocznie w drodze wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu zgłoszeniowym, na stronie internetowej LET’S Hire oraz poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu za pośrednictwem platformy, na której organizowane jest szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w związku z ust. 1 powyżej, Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za szkolenie w całości, bez jakichkolwiek potrąceń. Roszczenie odsetkowe nie powstaje. 
 4. Poza okolicznościami pilnymi i nadzwyczajnymi, o których mowa w ust. 1 powyżej, LET’S Hire ma prawo zmiany daty i godziny szkolenia, o czym poinformuje Uczestników w drodze wiadomości e-mail i komunikatu na stronie https://letshire.pl/szkolenia/szkolenie-backend/ z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 3 dni przed planowanym szkoleniem.

§7

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie w zakresie szkolenia i materiałów udostępnionych w związku ze szkoleniem i w czasie trwania szkolenia są zastrzeżone na rzecz LET’S Hire.
 2. Uczestnik nie może rejestrować i utrwalać w jakikolwiek przebiegu szkolenia, nie ma prawa rozpowszechniania treści szkolenia. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i przebiegu szkolenia w celach komercyjnych jest zabronione. Korzystanie z udostępnionych materiałów jest dozwolone jedynie na użytek prywatny Uczestnika z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. 
 3. Naruszenie wskazanych zakazów może prowadzić do skierowania przez LET’S Hire przeciwko Uczestnikowi roszczeń niemajątkowych i majątkowych na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Kaja Stefaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET’S Hire Kaja Stefaniak, z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 32G/18, 30-716 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793208051, REGON: 387481293.
 2. Dane osobowe Uczestnika oraz podmiotu zgłaszającego będą̨ przetwarzane w zakresie podanym za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu, w celu:
  1. świadczenia usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia online na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. dochodzenia możliwych roszczeń́ wobec Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, które wynikają z przepisów prawa, np. obowiązek podatkowy- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  4. w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód. 
 3. Dane osobowe mogą̨ być ujawnione:
  1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  2. prelegentom współpracującym z LET’S Hire  w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia;
  3. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym LET’S Hire w zakresie usług informatycznych, księgowych;
 4. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 
 5. Dane osobowe będą̨ przetwarzane w jedynie niezbędnym zakresie do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
  1. dochodzeniem roszczeń́ w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
  2. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  3. dane dla celów marketingowych:
   1. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź́ do momentu wycofania zgody; 
   2.  w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź́ do momentu wniesienia sprzeciwu; 
  4. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą̨ przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody. 
 6. Uczestnikowi oraz podmiotowi zgłaszającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 8. Podanie przez Uczestnika lub podmiot zgłaszający danych osobowych zawartych w formularzu jest warunkiem organizacji i przeprowadzenia szkolenia. W razie niepodania danych osobowych, LET’S Hire nie będzie w stanie świadczyć́ usług związanych
  z przeprowadzeniem szkolenia.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, która opiera się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

§9

Odpowiedzialność

 1. LET’S Hire oświadcza, że treści przekazane przez w trakcie szkolenia online mają charakter wyłącznie edukacyjny. 
 2. LET’S Hire nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 
 3. LET’S Hire nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w dostarczonych oraz przedstawionych przez wykładowców materiałach szkoleniowych. 
 4. LET’S Hire  nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez Uczestników warunków technicznych wskazanych w tym regulaminie, nieprawidłowe działanie sprzętu i urządzeń́ Uczestników, oraz problemu z łączem internetowym, a co z tym związane powstania problemów technicznych i braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. 
 5. LET’S Hire nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych na etapie rejestracji na szkolenie, a w szczególności błędnego adresu e-mail, co uniemożliwi otrzymanie linka z dostępem do szkolenia i wzięcia w nim udziału. 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie https://letshire.pl/szkolenia/szkolenie-backend/ 
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje LET’S Hire i każdego z Uczestników od chwili zgłoszenia przez Uczestnika uczestnictwa w szkoleniu do momentu zakończenia szkolenia i realizacji wszelkich działań związanych ze szkoleniem przez LET’S Hire.
 3. Kontakt z LET’S Hire w zakresie szkolenia jest możliwy w drodze wiadomości e-mail na adres: szkolenia@letshire.pl . 
 4. LET’S Hire zastrzega prawo do jednostronnej zmiany postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wymagają̨ formy pisemnej. Zmiany w regulaminie wchodzą̨ w życie z dniem ich opublikowania. 
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
 7. Wszelkie spory wynikłe między LET’S Hire a Uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym Uczestników będą rozpoznawane przez sądy powszechne miejscowo właściwe dla siedziby LET’S Hire.