POLITYKA PRYWATNOŚCI

z klauzulą informacyjną

 1. Kto przetwarza dane osobowe przekazane przez aplikację naffy?

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w ramach aplikacji naffy, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane dane jest Kaja Stefaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Let’s hire Kaja Stefaniak, z siedzibą w Krakowie, ul. Przewóz 32G/18, 30-716 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6793208051, REGON: 387481293.

 1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników w ramach aplikacji naffy?

Dane osobowe użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).

W przypadku podjęcia współpracy i zawarcia umowy na wybrane usługi lub produkty, umowa ta może zawierać stosowne postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych właściwych dla danej usługi lub produktu.

 1. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe przekazane za pośrednictwem aplikacji naffy?

Dane osobowe od Użytkowników pozyskiwane są wyłącznie w sposób dobrowolny za pośrednictwem formularza kontaktowego, za pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonać rezerwacji bądź zakupić produkt.

Dane osobowe uzyskane tymi kanałami przetwarzane są w celach:

 1. kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 2. zawarcia umowy i jej wykonania z Użytkownikiem i podmiotami współpracującymi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Pani/Pana zgody – w przypadku jej wyrażenia (podstawa z art. 172 prawa telekomunikacyjnego);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Dzięki nim Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, omówić szczegóły dotyczące zapytań ofertowych, przygotować oraz przesłać ofertę na usługi.

 1. Jakie są zasady udostępniania przez LET’S Hire KAJA STEFANIAK danych osobowych?

LET’S Hire KAJA STEFANIAK przekaże lub ujawni dane osobowe Użytkowników w niezbędnym i wymaganym zakresie instytucjom publicznym na ich wezwanie, w związku z realizacją ich ustawowych obowiązków i na podstawie właściwych przepisów uprawniających je do takiego żądania.

Przekazanie danych osobowych może nastąpić na rzecz podmiotów powiązanych w ramach LET’S Hire KAJA STEFANIAK oraz podmiotów zewnętrznych, współuczestniczących w komunikacji z Użytkownikiem w ramach przygotowywania oferty i realizacji postanowień Umowy z Użytkownikiem.

Oprócz podmiotów powiązanych, LET’S Hire KAJA STEFANIAK może udostępniać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za infrastrukturę IT LET’S Hire KAJA STEFANIAK w ramach ich czynności związanych z utrzymaniem prawidłowego działania wykorzystywanych przez nią systemów i aplikacji oraz samej witryny.

 1. W jaki sposób Użytkownik decyduje o przekazaniu Usługodawcy swoich danych osobowych?

Podczas standardowej wizyty na stronach produktów oferowanych przez LET’S Hire KAJA STEFANIAK podawanie danych osobowych nie jest konieczne.

Jedynie chcąc zakupić produkt bądź zarezerwować usługę oferowaną przez LET’S Hire KAJA STEFANIAK za pośrednictwem aplikacji naffy Użytkownik proszony jest o podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Do podania wskazanych danych przez Użytkownika dochodzi w sposób dobrowolny, celem skorzystania z Usługi za pośrednictwem aplikacji naffy.

 1. Dostęp do danych i uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez LET’S Hire KAJA STEFANIAK danych osobowych w zakresie opisanych niniejszą polityką, LET’S Hire KAJA STEFANIAK gwarantuje Użytkownikom prawo do realizacji uprawnień wynikających z przepisów RODO, z uwzględnieniem pozostałych przepisów zobowiązujących do przechowywania i przetwarzania danych. 

Wszelkie zapytania lub wnioski związane z danymi osobowymi Użytkownika, w tym te odnoszące się do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, Użytkownik proszony jest wysyłać na adres e-mail: kaja@letshire.pl

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych przez LET’S Hire KAJA STEFANIAK narusza przepisy RODO.

 1. Przechowywanie danych

Dane osobowe przekazane w trakcie trwania relacji biznesowych, dotyczące Użytkowników, w tym działających w ich imieniu osób kontaktowych, będą przetwarzane w okresie trwania takich relacji, a po ich zakończeniu będą przetwarzane i przechowywane jeżeli:

 1. przepisy prawa nakładają na LET’S Hire Kaja Stefaniak obowiązek przechowywania danych osobowych w tym w celu spełnienia regulacyjnych wymagań dotyczących działalności LET’S Hire KAJA STEFANIAK,
 2. przechowywanie danych osobowych przez LET’S Hire Kaja Stefaniak jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Użytkownika.
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez LET’S Hire Kaja Stefaniak w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) Administrator będzie mógł je przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
 4. w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach kiedy o tę zgodę Administrator poprosi, wówczas dane będą przetwarzane do czasu odwołania  zgody; 
 5. po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku danych osobowych osób kontaktowych LET’S Hire Kaja Stefaniak będzie przetwarzać te dane kontaktowe w celu utrzymania relacji biznesowych w okresie ich trwania, chyba że (o ile jest to zgodne z RODO) zostanie zgłoszony sprzeciw wobec takiego przetwarzania

 1. Dobrowolność udzielenia informacji i wyrażenia zgody

Podanie danych  jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć umowę z LET’S Hire Kaja Stefaniak, móc skorzystać z usług czy po prostu móc kontaktować się z LET’S Hire Kaja Stefaniak. Jeżeli jednak LET’S Hire Kaja Stefaniak będzie chciało świadczyć Państwu dodatkowe usługi, np. marketing usług drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytamy o zgodę. Nieudzielenie przez Państwa zgody na marketing, pozostaje bez wpływu na zawarcie umowy o świadczenie usług. Traktujemy Państwa zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.

 1. Zmiany niniejszej polityki prywatności

LET’S Hire Kaja Stefaniak może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu.