REGULAMIN

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i procedury świadczenia Usług drogą elektroniczną prowadzonych za pośrednictwem aplikacji „naffy”.
 2. Usługi prowadzi Kaja Stefaniak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LET’S Hire KAJA STEFANIAK, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Przewóz 32g/18, 30-716 Kraków, NIP: 6793208051, REGON: 387481293, zwany dalej Usługodawcą.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kaja@letshire.pl;
  2. pod numerem telefonu: 533 356 215;
  3. formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej https://letshire.pl/skontaktuj-sie-z-nami/  lub formularz rezerwacji terminu spotkania, które dostępne są na stronie https://www.naffy.io/kaja-stefaniak/darmowa-konsultacja;
 4. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny przy formularzu rezerwacji terminu spotkania na stronie https://www.naffy.io/kaja-stefaniak/darmowa-konsultacja oraz na stronie internetowej https://letshire.pl/961/?preview=true w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 2.

Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto jednego z poniższych pojęć należy przez to rozumieć:
  1. „Aplikacja” lub „naffy” – platforma elektroniczna służąca do tworzenia stron Internetowych, organizowania spotkań, prowadzenia kalendarza oraz służąca jako komunikator Internetowy audio-wideo prowadzony pod domeną www.naffy.io, w ramach którego Operator świadczy na rzecz Usługodawcy usługi drogą elektroniczną; „Usługodawca” – podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którego adresy elektroniczne, siedziba i adres wskazane są w pkt 1. niniejszego Regulaminu;
  2. „Klient” – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną;
  3. „Usługi” – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  4. „Strona internetowa” – witryna internetowa działająca za pośrednictwem Aplikacji w celu świadczenia usług przez Usługodawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  5. „System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon);
  6. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  7. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  8. „Operator” – FF Labs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (87-100 Toruń) przy ulicy Jana Matejki 47B/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860286 posiadającą numer NIP: 9562363416 oraz REGON: 38704412100000, kapitał zakładowy w kwocie 5000 zł w całości opłacony;
  9. „Regulamin” – niniejszy dokument.

§ 3.

Zasady korzystania ze strony internetowej

 1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji każdy Klient powinien we własnym zakresie oraz na własny koszt i ryzyko zapewnić po swojej stronie przez system teleinformatyczny, następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. dostęp do sieci Internet,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. urządzenie elektroniczne pozwalające na korzystanie z Internetu (laptop, komputer stacjonarny, smartfon, etc.),
 4. urządzenie elektroniczne pozwalające na połączenia dźwiękowe oraz z obrazem,
 5. przeglądarkę Internetową z włączoną obsługą JavaScript.
 1. Korzystanie z Aplikacji oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Aplikacji.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Strony Internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. konsultacje indywidualne bezpłatne;
  2. konsultacje indywidualne odpłatne;
  3. konsultacje dla Klientów wracających, ponownie korzystających z usług Usługodawcy.
 2. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę na Stronie internetowej dostępne są do zapoznania się bez potrzeby dokonania rejestracji przez Klienta.
 3. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać zawartą umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

§ 5.

Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług w przypadku konsultacji odpłatnych następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy dostawcy systemu płatności opłaty w pełnej wysokości wynikającej z informacji znajdującej się w formularzu zgłoszeniowym, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, bądź w ofercie Usługodawcy zawierającej cennik i szczegółowe warunki świadczenia usług, jak również w drodze indywidualnych ustaleń z Klientem. Parametry, rodzaj, charakterystyka oferowanych usług rejestracji oraz sposób ich zamawiania, dostępne są na Stronie internetowej.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług w przypadku usług nieodpłatnych następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego na Stronie internetowej bądź samodzielnej realizacji usługi skutkującej przystąpieniem do korzystania z udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania i aplikacji. Nazwy usług dostępnych nieodpłatnie oraz zakres ich realizacji można znaleźć na Stronie internetowej.
 3. Zawarcie umowy na warunkach ogólnych tego regulaminu albo ewentualnego regulaminu usługi szczególnej, oraz warunkach szczególnych określonych w zamówieniu jest potwierdzone przez Usługodawcę poprzez wysłanie Klientowi e-maila potwierdzającego fakt zawarcia umowy. Wydruk wysłanego/otrzymanego e-maila jest, w razie wątpliwości, potwierdzeniem faktu zawarcia umowy na wskazanych warunkach – wiążącym dla obu stron umowy.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług może nastąpić w drodze odrębnych ustaleń między stronami, co każdorazowo zostanie potwierdzone na piśmie, w tym uwzględniając formę wiadomości elektronicznej e-mail.
 5. Umowa zawierana jest na czas określony wykonania danej usługi zgodnie z wybranym przez Klienta harmonogramem, tj. dniem i godziną konsultacji.
 6. W trakcie rejestracji usługi Klient podaje wymagane przez Aplikację dane, zgodnie ze stanem faktycznym:
  1. adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, w przypadku wybrania takiej opcji podania danej przez Klienta
  2. inne informacje wynikające z charakteru świadczonych przez Usługodawcę usług, które przekazywane są poza formularzem zgłoszenia, jednak po dokonaniu zgłoszenia przez Klienta.
 7. Podanie danych określonych w §5 ust. 6 Regulaminu jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi.
 8. Usługodawca może zwrócić się do Klienta o doręczenie dodatkowych dokumentów dotyczących danych wskazanych w treści zamówienia (w szczególności wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenia nadania NIP, potwierdzenia zarejestrowania płatnika VAT) lub innych dokumentów koniecznych do rejestracji usługi. Nie doręczenie dokumentów w wyznaczonym terminie stanowi podstawę do odmowy wykonania usługi. W takim wypadku umowa o świadczenie usług rozwiązuje się w dacie upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
 9. W przypadku podania przez Klienta w zamówieniu Usługi nieprawdziwych, błędnych lub niekompletnych danych, Usługodawca ma prawo zwrócić się o uzupełnienie bądź zmianę danych w wyznaczonym terminie pod rygorem rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usługi. Bezskuteczny upływ terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powoduje rozwiązanie umowy.
 10. Z chwilą składania zamówienia Usługi Klient oświadcza, iż:
  1. zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. podane w zamówieniu Usługi dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. zapoznał się z treścią dodatkowych regulacji stosowanych w odniesieniu do wybranych usług oferowanych przez Usługodawcę i dostępnych na Stronie internetowej, w tym: regulaminów i szczegółowych warunków świadczenia usług, regulaminów promocji, specyfikacji technicznych, i akceptuje ich zawartość,
  4. wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. zapoznał się z Polityką prywatności, z której wynikają zasady przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, 
  6. został poinformowany w ramach udostępnionej Polityki prywatności o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania za pomocą przesłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, do sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych, Usługodawca może traktować jako naruszenie przez Klienta umowy i skutkować może rozwiązaniem umowy przez Usługodawcę bez prawa zwrotu niewykorzystanej kwoty z Usługi, jeżeli cel dla którego dane zostały zebrane nadal istnieje,
  7. w związku z dobrowolnym zgłoszeniem się celem uzyskania Usługi, dobrowolnie udostępnia swoje dane osobowe (wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych), które Usługodawca zbiera w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych jak i przekazywania tych danych podmiotom wskazanym przy rejestracji.
 11. Rejestracja usługi lub uiszczenie opłaty dotyczącej dowolnej usługi świadczonej przez Usługodawcę, jest traktowane jako akceptacja niniejszego Regulaminu.

§ 6.

Płatności

 1. Świadczenie usług odbywa się według aktualnego cennika znajdującego się na Stronie internetowej oraz zasad określonych w niniejszym regulaminie wraz z załącznikami do niego stanowiącymi z nim integralną całość oraz cen indywidualnie ustalanych z klientem w ramach okresowych planów promocyjnych. Ceny usług, określone w cenniku oraz Regulaminie, są cenami brutto.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług. Nowe ceny zostaną podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na Stronie internetowej i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem opłacenia usługi za pośrednictwem jednego z możliwych kanałów płatności, które bezpośrednio są udostępnione Klientowi w ramach formularza zgłoszeniowego. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty, poprzez korzystanie z usługi.
 4. Wpłaty można dokonać korzystając z przelewu bankowego za pośrednictwem systemu Przelewy24, za pośrednictwem płatności BLIK oraz korzystając z płatności kartą płatniczą lub kredytową. 
 5. Datą zapłaty jest zawsze data uznania na rachunku bankowym dostawcy systemu płatności z ust. 4 pełnej kwoty wynagrodzenia. Z kolei po 7 dniach od dnia zapłaty, wynagrodzenie przekazywane jest na rachunek bankowy Usługodawcy.
 6. Z chwilą składania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, Klient wyraża zgodę na wystawiane i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, bez podpisu odbiorcy, zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.
 7. Faktura VAT tytułem otrzymania usługi wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta, po uprzednim uregulowaniu płatności wraz z wypełnianiem formularza zgłoszeniowego oraz przekazaniu danych do faktury VAT, przekazanych przez Klienta Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, zgodnie z danymi określonymi w § 1 Regulaminu powyżej. Faktura vat zostanie wystawiona w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy i przekazaniu przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury vat przez Usługodawcę.
 8. Zwroty wpłat będą przekazywane na numer rachunku bankowego Klienta, bądź w sposób uzgodniony bezpośrednio z Klientem.

§ 7.

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa na usługi zawierana jest na okres podany w Formularzu zamówienia, wskazany w cenniku usług oraz szczegółowych warunkach zamówionej usługi, z uwzględnieniem postanowienia zawartego w § 5 ust. 5 Regulaminu powyżej.
 2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, bez konieczności wskazywania przyczyny, przed upływem terminu wybranego przez Klienta na świadczenie usługi konsultacji. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej.
 3. Postanowienia regulaminów świadczenia danej usługi oraz regulaminy promocyjne mogą zawierać szczególne zasady wypowiadania umów przez Usługobiorcę.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku terminowego uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty za wybraną usługę lub w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8.

Ochrona danych osobowych

Podane przez Usługobiorcę dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na Stronie internetowej.

§ 9.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Usługobiorcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Usługodawcy w formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy oraz określać:
  1. dane Usługobiorcy umożliwiające jego identyfikację na stronie internetowej oraz kontakt z nim,
  2. rodzaj usługi, której dotyczy reklamacja,
  3. zarzuty,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. Reklamacje składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym zgłaszający dowiedział się o zdarzeniu stanowiącym przedmiot reklamacji, jednakże nie później niż 30 dni od dnia w którym zdarzenie to nastąpiło.
 3. Usługodawca rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Usługobiorcy odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie

§ 10.

Postępowanie końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej strony internetowej zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klient posiadający Konto zostanie dodatkowo poinformowany o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Usługobiorca posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.